Lớp nội công biểu diễn công phá, chặt gạch, chặt ván, đá mía, bẻ cong sắt…

bangchieusinhthongbao